HR Consulting

Veliki broj kompanija učestalo pristupa procesu reorganizacije i restrukturiranja. Osnovni pokretač ovakvih organizacionih promena je percepcija da postojeća organizaciona struktura ne odgovara potrebama biznisa.

Postoje brojni uzroci i simptomi nefunkcionalne strukture, među kojima se prvi vezuju za kadrovske izbore, odnosno način selekcije, razvoj i pozicioniranje kadra.

Za efektivno restrukturiranje neophodno je temeljno kompanijsko profilisanje koje obuhvata objektivnu procenu ličnosti i kapaciteta svakog zaposlenog pojedinca, a zatim pozicioniranje u skladu sa potencijalom osobe i potrebama poslodavca.

Kroz sistematičan i sveobuhvatan pristup procene kadra, HR Profiler vam obezbeđuje kvalitativne parametre za kadrovske promene, obezbeđenje optimalnih kadrovskih rešenja, maksimalizaciju kadrovskih potencijala i time poboljšanu efektivnost za najbolje rezultate.

 1. 1
  Selekcija kadra – profesionalna selekcija

  HR Profiler vrši regrutaciju i selekciju novog kadra po zahtevima i uslovima kompanije-klijenta. Kandidati, sa odgovarajućim znanjem i iskustvom, prolaze profesionalnu psihološku procenu. U proceni se identifikuje odgovarajuća struktura ličnosti, kognitivni kapaciteti, kao i kompetence koje su neophodne za rad na potencijalnom radnom mestu. Pored selekcije novog kadra, vrši se i selekcija postojećeg kadra, sa ciljem identifikacije talentovanih, kritičnih pojedinaca, sa ciljem reorganizacije ljudskih resursa.

 2. 2
  Profilisanje i procena kadra

  Rezultati profilisanja su: pronalaženje efikasnijih timova, otkrivanje adekvatnih lidera i menadžera, identifikacija kreativnih i talentovanih pojedinaca, markiranje kritičnih pojedinaca (onih koji ne mogu adekvatno odgovoriti zahtevima radnog mesta). Profilisanje se vrši standardizovanim i autorizovanim psihološkim mernim instrumentima- testovima ličnosti, testovima inteligencije, situacionim testovima, profesionalnim intervjuom itd. Svaki pojedinac dobija svoj psihološki profil i povratnu informaciju o svojim kapacitetima, a sve u skladu sa poštovanjem diskrecionih prava pojedinca (u četiri oka). Profilisanje ne podrazumeva kategorizaciju i diskreditovanje pojedinaca, već procenu o ličnim kapacitetima i afirmativno savetovanje. Kompanija (klijent) kao rezultat dobija šemu i strukturu snaga tj. psihološki kapacitet i sposobnosti postojećih ljudskih resursa, u skladu sa pravilom: pravi pojedinac na pravom mestu u pravo vreme. Top menadžment kompanije (klijenta) odlučuje o modalitetima saradnje sa HR Profilerom.

 3. 3
  Organizaciono savetovanje – reorganizacija timova

  Profilisanje i procena kadra omogućava reorganizaciju postojećih i pravljenja efikasnijih timova, a na osnovu zahteva i radnih zadataka. Timovi se organizuju uklapanjem kompatibilnih struktura ličnosti sa rukovodiocem, a sa rukovodiocem koji je adekvatan lider među procenjenim strukturama ličnosti. HR Profiler izrađuje nacrte efikasnih timova, ravnomerno raspoređuje kreativne i sposobne pojedince ali i one manje efikasne, na način koji je najoptimalniji za kompaniju. Rezultat reorganizacije timova je stvaranje efikasnih sektora-timovi i pojedinci koji pružaju maksimalnu efikasnost uz minimalan gubitak energije i materijalnih sredstava.

 4. 4
  Treninzi - edukacija

  HR Profiler kreira i sprovodi različite vrste edukacija i treninga. Predavači su iskusni stručnjaci iz polja psihologije i srodnih nauka. Edukacije i treninzi se kreiraju na osnovu unapred datog zahteva kompanije (klijenta) ili se kreiraju nakon angažovanja HR Profliera. Procena i profilisanje utvrđuju, pored struktura ličnosti i kritične tačke u poslovanju, a kada su u pitanju ljudski resursi. Identifikacijom kritičnih tačaka, kreira se trening ili edukativan program koji treba da minimalizuje probleme ili unapredi funkcionisanje u ljudskim resursima.

  Treninzi u našoj ponudi su:

  • Upravljanje vremenom
  • Upravljanje konfliktima
  • Rešavanje problema i donošenje odluka
  • Unapređenje poslovne komunikacije
  • Asertivna komunikacija
  • Aktivno slušanje
  • Komunikacija i javni nastup
  • Pregovaračke veštine
  • Prezentacione veštine
  • Motivacine veštine
  • Timski rad i saradnja
  • Neverbalna komunikacija
  • Profesionalno ponašanje-bonton
 5. 5
  Stručna predavanja i radionice

  HR Profiler realizuje i stručna predavanja i radionice, sa predavačima i voditeljima stručnim u polju psihologije i srodnim naukama. Kompanija (klijent) na svoj zahtev, može predložiti temu, a sa druge strane, profilisanje kadra kroz intervjue i psihološku procenu, može identifikovati nepoznanice i probleme za koje se veći broj pojedinaca interesuje.

 6. 6
  Identifikacija kompetenci kadra-procena potencijala i radne uspešnosti

  HR Profiler na osnovu primenjenih testova i detaljnih intervjua otkriva kompetence kadra i daje doprinos talent – menadžmentu. Kompetence kadra su osnova za otkrivanje najefikasnijih pojedinaca, naročito onih u koje treba ulagati u razvojnom, edukativnom i budžetskom smislu. Otkrivanjem kompetentnih, kao i talentovanih pojedinaca, ostvaruje se ušteda kompanije kroz razvoj sopstvenog kadra. Sa druge strane, talentovani kreativni pojedinci dobijaju šansu da se dodatno usavrše i razviju svoju karijeru.

 7. 7
  Kreiranje motivacionih tehnika - motivacijske aktivnosti

  HR Profiler svojim prisustvom u kompaniji detektuje tačke (ne)zadovoljstva zaposlenih, koje su, veliki (de)motivatori u radnom angažovanju. Markiranjem ovih kritičnih momenata, prave se predlozi novih načina motivisanja u skladu sa potrebama zaposlenih. Ova fina psihološka detekcija, ne otkriva samo potrebu za materijalnom stimulacijom, već i za drugim, nematerijalnim načinima motivisanja.

 8. 8
  Opis i analiza posla - sistematizacija radnih mesta

  HR Profiler svojim prisustvom u kompaniji, primenom profilisanja i intervjua, kao i  intervjua i upitnika, dobija mnoštvo podataka dragocenih za opis i analizu radnih mesta. Ova baza podataka omogućava restrukturiranje i reorganizaciju radnih mesta. Rezultat ovog procesa je uvid o osnovne procese na radnom mestu, ali i uvid u probleme i perspektive radnog mesta. Zajedno sa menadžmentom kompanije može se napraviti bolja i obuhvatnija analiza posla, sa mogućnostima korekcije u svakom momentu. Rezultat dobre analize posla je i naknadna sistematizacija radnih mesta, koja je često problematična u mnogim kompanijama.

 9. 9
  Organizaciono, afirmativno savetovanje - Couching

  HR Profiler sprovodi i couching, tj. afirmativno savetovanje top menadžera i drugih lidera kompanije. Često su top menadžeri osobe koje pod pritiskom obavljaju svoje radne zadatke, a opterećeni svojim ličnim, privatnim problemima. Balansirano upravljanje stresom i vremenom su osnovni uslovi efikasnog rada svakog menadžera. Stručna lica, psiholozi i psihoterapeuti, na afirmativan način sprovode savetovanje i chouching. Cilj couchinga je lični balans u funkcionisanju pojedinca. Afirmativno savetovanje se može sprovoditi pojedinačno ili grupno, kroz radionice.

 10. 10
  Kreiranje team-buiding aktivnosti

  HR Profiler, uvidom u strukturu ljudskih resursa kompanije daje kreativne i inovativne predloge rešenja za team-building aktivnosti. Cilj razvoja team-buildinga su stvaranje skladnih međuljudskih odnosa, kao i stvaranje timskog duha. Neformalne situacije omogućavaju značajne zaključke o pojedincima a uvođenje situacionog testa daje bolji uvid u međuljudske odnose. Krajnji cilj team-building aktivnosti je kvalitetnija komunikacija između zaposlenih.